Articles

Click on the below topic link to see the Specified articles of Dr.KP. Vidhyadharan written on Webdunia.com

‌‌சி‌த்‌திரை மாத சா‌மி ‌வீ‌தி உலா எத‌ற்காக?
கோ‌யி‌ல் ‌வி‌க்ரக‌ங்களு‌க்கு த‌ங்க‌க் கவச‌ம் எத‌ற்காக?
அ‌ண்ணா ஹசாரே போரா‌ட்ட‌ம் எ‌ங்கு போ‌ய் முடியு‌ம்?
அ‌ம்‌மி ‌மி‌தி‌த்து அரு‌ந்த‌தி பா‌ர்‌‌ப்பது எத‌ற்கு?
எ‌ந்த ஜாதக அமை‌ப்பு இரு‌ந்தா‌ல் ‌திருமண‌ம் செ‌ய்ய‌க்கூடாது?
சித்திரையே புத்தாண்டு: தமிழக அரசு முடிவு சரியா?
‌சில‌ர் எ‌ப்போது‌ம் ‌சிடு‌சிடு எ‌ன்று இரு‌ப்பது ஏ‌ன்?
‌மீதமு‌ள்ள பாதாள அறையையு‌ம் ‌திற‌ப்பது ந‌ல்லதா?
‌சிவ‌ன் கோ‌யிலை வல‌ம் வருவ‌து கேரளா‌வி‌ல் வேறுபடுவது ஏ‌ன்?
கால பைரவ‌ர் ‌சிற‌ப்பு எ‌ன்ன?
ஒரு‌ ‌சிலரை எ‌ந்த நா‌ய் பா‌ர்‌த்தாலு‌ம் துர‌த்து‌‌கிறது - காரண‌ம் எ‌ன்ன?
குரு, சுக்ரன் ஏன் ராஜ கிரகங்கள்?
ஆ‌ண் ‌கிரக‌ம், பெ‌ண் ‌கிரக‌ம் எ‌ன்று இரு‌க்‌கிறதா?
க‌ற்பக ‌விரு‌ட்ச‌ம் எ‌‌ன்பது எ‌ன்ன?
எ‌ரிபொரு‌‌ள் ‌விலை குறை‌யுமா?
கா‌ல் ரேகையை வை‌த்து ஜாதக‌ம் க‌ணி‌க்க முடியுமா?
ஒ‌வ்வொரு உட‌லி‌ற்கு‌ம் ஒரு தெ‌ய்வ‌ம் உ‌ள்ளதா?
செ‌ல்ல‌ப் ‌பிரா‌ணிக‌ள் சொ‌ல்ல வருவது எ‌ன்ன?
‌வீ‌ட்டி‌ல் குரு‌வி கூடு க‌‌ட்டினா‌ல் ந‌ல்லதா?
‌திடீ‌ர் மன‌க் குழ‌ப்‌ப‌ங்க‌ள் எதனா‌ல் ஏ‌ற்படு‌கிறது?
பேரு‌ந்து ‌விப‌த்துக‌ள் அ‌திக‌ரி‌க்க‌க் காரண‌ம்?
இ‌ந்‌‌தியா‌வி‌ன் தொ‌ழிலக உ‌ற்ப‌த்‌தி எ‌ப்படி இ‌ரு‌க்கு‌ம்?
இர‌வி‌ல் கு‌ப்பையை‌க் கொ‌ட்ட‌க்கூடாதா?
இல‌ங்கை‌: த‌மிழக அரசு நடவடி‌க்கைக‌ள் பல‌ன் தருமா?
க‌ச்ச‌த் ‌தீவை ‌‌மீ‌ட்க முடியுமா?
ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டங்களால் பலன் இருக்குமா?
சம‌ச்‌சீ‌ர் க‌ல்‌வி ‌சி‌க்க‌ல் ‌தீருமா?
கா‌ங்‌கிர‌ஸ், ‌தி.மு.க. உறவு ‌நீடி‌க்குமா?
2 ‌ஜி ஊழ‌‌ல் சோ‌னியாவை பா‌தி‌க்குமா?
பா‌ர்‌த்தது‌ம் பழ‌கியது போ‌ன்ற உண‌ர்வு... எ‌ப்படி?
‌ஆ‌ள் மாறா‌ட்ட‌ உ‌யி‌ரிழ‌ப்பு எதனா‌ல் ஏ‌ற்படு‌கிறது?
கு‌ளிகை எ‌ன்றா‌ல் எ‌ன்ன?
தமிழினப் பிரச்சனை தீர ஜெயலலிதா உதவுவாரா?
தமிழ்நாட்டின் பிரச்சனைகளுக்குத் தீ்ர்வு ஏற்படுமா?
எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ராசிக்காரர்
ம‌ரிய‌ம் ‌பி‌ச்சை ‌திடீ‌ர் மரண‌ம்?
இ‌ந்‌தியா - பா‌கி‌ஸ்தா‌ன் உறவு எ‌ப்படி இரு‌க்கு‌ம்?
த‌மி‌ழ்நா‌ட்டி‌ல் உ‌ற்ப‌த்‌தி எ‌ப்படி இரு‌க்கு‌ம்?
இ‌ன்றைய சூழ‌லி‌ல் ம‌த்‌திய அரசு எ‌‌வ்வளவு நா‌ள் ‌நீடி‌க்கு‌ம்?
குரு பெய‌ர்‌ச்‌சியா‌ல் ஏழை ம‌க்க‌ளி‌ன் வாழ்க்கை நிலை உயருமா?
சம‌ச்‌சீ‌ர் க‌ல்‌வி‌க்கு ஏ‌ன் இ‌ந்த ‌நிலை?
குரு‌ப் பெய‌ர்‌ச்‌சியு‌ம் பொருளாதார வ‌ள‌ர்‌ச்‌சியு‌ம்?
அ‌ட்சய ‌திரு‌தியை அ‌ன்று எ‌ன்ன செ‌ய்ய வே‌ண்டு‌ம்?
‌வீ‌ட்டி‌ல் பூனையை வள‌ர்‌க்கலாமா?
பகல் கனவுகளுக்கு பலன் உ‌ள்ளதா?
சா‌ய்பாபா மறு அவதார‌ம் எடு‌ப்பாரா?
ஐ.நா. அ‌றி‌க்கை : இ‌ந்‌தியா‌வி‌ன் ‌‌நிலை?
ரஜினிக்கு திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏன்?
உணவு‌ப் பொரு‌ள் ப‌ற்றா‌க்குறை தொடருமா?
இ‌ந்‌தியா‌வி‌ற்கு த‌ண்‌ணீ‌ர் ப‌ற்றா‌க்குறை அபாய‌ம் உ‌ள்ளதா?
கண்டத்திலிருந்து மீள முடியுமா?
கா‌ங்‌கிர‌ஸ் எ‌த்தனை இட‌ங்க‌ளி‌ல் வெ‌ற்‌றி பெறு‌ம்?
தொட‌ர் ‌நிலநடு‌க்க‌ம் பேர‌ழி‌வி‌ற்கான அ‌றிகு‌றியா?
‌அ‌திகமான வா‌க்கு‌ப்ப‌திவு யாரு‌க்கு‌ச் சாதக‌ம்?
பொது‌ப் பல‌ன் அனை‌த்து ரா‌சி‌க்கார‌ர்களு‌க்கு‌ம் பொரு‌‌ந்துமா?
அனைவரு‌க்கு‌ம் எ‌ந்த வ‌ழிபாடு முத‌ன்மையானது?
‌சில‌ர் எ‌ப்போது‌ம் ஒரு‌வித அ‌ச்ச‌த்‌தி‌ல் இரு‌க்க‌க் காரண‌ம் எ‌ன்ன?
2‌ஜி: இராசா‌வி‌ன் அர‌சிய‌ல் வா‌ழ்‌வி‌ற்கு முடிவாகுமா?
13 எ‌ன்றா‌லே அய‌ல்நாடுக‌ளி‌ல் பய‌‌ப்படுவது ஏ‌ன்?
அ‌திமுக - தேமு‌திக கூ‌ட்ட‌ணியா‌ல் யாரு‌க்கு‌ச் சாதக‌ம்?
தமிழகத் தேர்தல் முடிவு தொங்கு சட்டப்சபையை உருவாக்கும் விதமாக இருக்குமா?
கா‌ங்‌கிர‌ஸ் வெ‌ற்‌றி வா‌ய்‌ப்பு எ‌ப்படி உ‌ள்ளது?
அ.இ.அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது ஏன்?
மே 13 தே‌ர்த‌ல் முடிவுக‌ள் எ‌ப்படி இரு‌க்கு‌ம்?
க‌ன்‌னி ரா‌சி‌க்கா‌ர‌ர்களு‌ம் ம‌னித நேயமு‌ம்!
ஊழ‌ல்: ‌ம‌ன்மோக‌ன் ‌பிரதமராக ‌நீடி‌ப்பாரா?
‌தி.மு.க. - கா‌ங்‌கிர‌ஸ் உற‌வு எ‌ப்படி இரு‌க்கு‌ம்?
‌நிலவு பூ‌மி‌க்கு அரு‌கி‌ல் வருவதா‌ல் பேர‌ழிவுக‌ள் ஏ‌ற்படுமா?
அ‌ழிவு ந‌ட்ச‌த்‌திர‌ங்க‌‌‌ளி‌ன் ஆ‌தி‌க்க‌ம் குண‌‌ங்க‌ளிலு‌ம் வெ‌ளி‌ப்படுமா?
ஜ‌ப்பா‌ன் சுனா‌மி மு‌ன்க‌‌ணி‌க்க முடியாதது ஏ‌ன்?
ஏப்ரல் 13 வாக்குப் பதிவு: யாருக்குச் சாதகம்?
நடிகர் விஜய், அஜீத் ஆகியோரின் பிரச்சாரம் அ.தி.மு.க.விற்கு சாதகமாக இருக்குமா?
மு‌ன்னோ‌ர்க‌ளி‌ன் ‌பிற‌ப்பு எ‌ன்பது எ‌ப்படி?
ச‌னி பகவா‌ன் யோகா‌திப‌தியாகவு‌ம் இரு‌‌க்‌கிறாரே?
2ஜி ஊழல் ஜெயலலிதாவிற்கு சாதகமா?
‌இ‌ந்‌தியா - பா‌‌கி‌ஸ்தா‌ன் அணு ஆயுத‌ப் போ‌ர் மூளுமா?
2‌ஜி ஊழ‌ல் ‌தி.மு.க.‌வி‌ற்கு‌ம், கருணா‌நி‌தி‌‌க்கு‌ம் ‌பி‌ன்னடைவா?
பல‌வீன‌மான ஜாதக‌த்‌தி‌ற்கு பலமான ஜாதக‌ம் ‌நிவ‌ர்‌த்‌தியாகுமா?
‌விஜயகா‌ந்‌த் ‌நிலை எ‌ப்படி இரு‌க்‌கிறது?
புது‌‌ச்சே‌ரி‌யி‌ல் ர‌ங்கசா‌மி ஆ‌ட்‌சி அமை‌ப்பாரா?
ஆமை புகுந்த வீடு உறுப்படாது என்கிறார்களே? அர்த்தம் என்ன?
தெ‌ன் இ‌‌ந்‌தியா‌வி‌ல் கா‌ங்‌கிர‌ஸ் க‌ட்‌சி‌யி‌ன் ‌நிலை?
‌திரு‌ப்பூ‌ரி‌ல் அ‌திக த‌ற்கொலைக‌ள் ஏ‌ன்?
சா‌ஸ்‌திர‌ம், ஜாதக‌‌‌ம் ‌வி‌த்‌தியாச‌ம் எ‌ன்ன?
ஆந்திரா, தெலுங்கானா எ‌‌ன‌ப் பிரியுமா?
வடகொ‌ரியா-தெ‌ன்கொ‌ரியா போ‌ர் மூளுமா?
ஜெயலலிதாவும், விஜயகாந்தும் கூட்டணி அமைப்பார்களா?
நடிகர் விஜய் அரசியலிற்கு வருவாரா?
சோனியா பதவிக்கு ஆபத்து ஏற்படுமா?
விக்கிலீக்ஸ்: அமெரிக்காவின் நிலை என்ன ஆகும்?
2011இ‌ல் அர‌சிய‌ல், பொருளாதார‌ம் எ‌ப்படி இரு‌க்கு‌ம்?
2011 ஆம் ஆண்டு பொதுவாக எப்படி இருக்கும்?
ராசாவிற்கு நேரம் எப்படி இருக்கிறது?
சிதம்பரம் அடுத்தப் பிரதமர் ஆவாரா?
அய‌ல்நா‌ட்டு அணு உலைக‌ளா‌ல் பா‌தி‌ப்பு வருமா?
ராஜப‌‌க்ச‌வி‌ற்கு ‌பி‌ன்னடைவு துவ‌ங்‌கி‌வி‌ட்டதா?
2‌ஜி : த‌மிழக தே‌ர்த‌லி‌ல் எ‌திரொ‌லி‌க்குமா?
ஆ‌ன்‌மீக நாடான இ‌‌ந்‌தியா‌வி‌ல் ஏ‌ன் இ‌வ்வளவு ‌சீ‌ர்கேடுக‌ள்?
மு‌ன்கூ‌ட்டியே அ‌றியு‌ம் ச‌க்‌தி உ‌ண்மையா?
‌தி.மு.க., கா‌ங்‌‌கிர‌ஸ் கூ‌ட்ட‌ணி மா‌ற்ற‌ம் ஏ‌ற்படுமா?
2‌ஜி ஊழ‌ல் பா‌தி‌ப்பு எ‌ப்படி இரு‌க்கு‌ம்?
குரு பகவான் விரயஸ்தானத்தில் இருப்பதால்...
ல‌ட்சு‌மி கடா‌ட்ச‌‌த்‌தி‌ன் பல‌ன் எ‌ன்ன?
த‌மிழக ச‌ட்டம‌ன்ற‌த் தே‌ர்த‌ல் யாரு‌க்கு‌ச் சாதகமாக இரு‌க்கு‌ம்?
திருச்செந்தூர் முருகன் சிறப்பு என்ன?
இந்த தீபாவளியின் தனிச் சிறப்பு?
ஆசியாவில் மழை, வெள்ள பாதிப்பு அதிகம் ஏற்பட்டது எதனால்?
கோபுரங்கள் பாதிப்பு ஆபத்தின் அறிகுறியா?
கிரக அமைப்பும் அசைவ உணவும்
புரட்டாசியில் அசைவ உணவைத் தவிர்ப்பது ஏன்?
வட‌கிழ‌க்கு ‌பருவ மழை எ‌வ்வாறு இரு‌க்கு‌ம்?
யாருக்கு எய்ட்ஸ் வரும்?
அன்பளிப்பா? ஆசியா? எது சிறந்தது?
கை ரேகை பார்ப்பதில் ஆண்களுக்கு வலது கை, பெண்களுக்கு இடது கை என பார்ப்பது ஏன்?
இந்தியா-சீனா இடையே மோதல் வருமா?
ஈழ ம‌க்க‌ள் வா‌ழ்‌வி‌ல் ஏ‌ற்ற‌ம் வருமா?
காஷ்மீர் பிரச்சனை எப்படிப் போகும்?
இந்திய-அமெரிக்க உறவு பலவீனப்படுமா?
வட‌கிழ‌க்கு‌‌ப் பருவ மழையு‌ம் பா‌தி‌ப்பை ஏ‌ற்படு‌த்துமா?
ஜோ‌திட‌ம் எ‌ந்த நேர‌த்தை வை‌த்து கண‌க்‌கிட‌ப்படு‌கிறது?
மன்மோகன் சிங் இன்னும் எவ்வளவு காலம் பிரதமராக நீடிப்பார்?
சர்ப தோஷத்திற்கும், கால சர்ப தோஷத்திற்கும் வித்தியாசம் உண்டா? இருக்கிறது என்றால் என்ன?
அணு மின் திட்டத்தால் ஆபத்து வருமா?
‌தி.மு.க.-கா‌ங்‌கிர‌ஸ் கூ‌ட்ட‌ணி தொடருமா?
விளையாட்டு வீரர்கள் மீதான குற்றச்சாற்றுகள்?
வள‌ர்‌பிறை‌யி‌ல் ம‌னித‌னி‌ன் செய‌ல்‌திற‌ன் அ‌திக‌ரி‌க்குமா?
‌கிர‌க‌ங்களு‌க்கு‌ம், உணவு பழ‌க்க‌த்‌தி‌ற்கு‌ம் தொட‌ர்பு உ‌ண்டா?
திடீர் மரணம் பலவீனமா? விதியா?
இ‌ந்‌தி‌ரிய‌ங்களை இய‌க்குவது எது?
மீசையை முறுக்கத் தூண்டுவது எது?
அனுகூலமான தினங்கள் என்றால் எப்படி?
தண்ணீர் உலகளாவிய பிரச்சனையாகுமா?
தமிழக சட்டப் பேரவைக்குத் தேர்தல் வருமா?
எந்த ஜாதக அமைவு உள்ளவர் கலைஞனாக பிரகாசிப்பார்?
டி.எம்.செளந்தர்ராஜன் குரலின் பெருமைக்குக் காரணம்?
பூகம்பம் எப்போது ஏற்படும்?
யோக‌ம், கரண‌ம் எ‌ன்றா‌ல் எ‌ன்ன?
பாதமும் பாகமும் ஒன்றா?
இந்திய இளைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஆபத்து
சூரிய குலம், சந்திர குலம் என்றால்?
குறை நித்திரையன் என்று ஜாதகத்தில்...
பகுத்தறிவை கட்டுப்படுத்துவது எது?
நீண்ட காலம் வாழ்ந்து மறைந்தவருக்கு செய்ய வேண்டியதென்ன?
தமிழனுக்கென்று தனித்த திருமண முறை உண்டா?
சதுரிகிரி மலைக்குச் செல்வது ஏன்?
பழங்குடிகள் இன்னல் அனுபவிப்பதேன்?
குழந்தை பிறப்பிற்கு சீனா அட்டவணையை பயன்படுத்துதல்
பெண் பிள்ளைகளின் மன நிலை மாற்றம் ஏன்?
இர‌ட்டை‌க் குழ‌ந்தை‌ப் ‌பிற‌ப்பை கணிக்க முடியுமா?
மன‌தி‌ல் அ‌ச்ச‌ம் ஏ‌ற்படுவது எதனா‌ல்?
தொ‌ழி‌‌ற்சாலை அமை‌ப்பதா‌ல் ஊரு‌க்கு‌த் ‌தீ‌ங்கு...
ஆ‌யி‌ல்ய‌ம் ந‌ட்ச‌த்‌திர‌ம் பெ‌ண்ணை மண‌ந்தா‌ல்...
தங்க நகை அணிவது அவசியமா?
எண் ஜோதிடத்தின் அடிப்படை என்ன?
பத்திரிக்கையாளராக எந்த இராசிக்காரர் பிரகாசிப்பார்?
ஐ.‌பி.எ‌‌ல்.: ஏ‌ன் இ‌ந்த ‌நிலை?
கே‌ப்ட‌ன் டி.‌வி.யா‌ல் ‌விஜயகா‌ந்‌த் அர‌சிய‌ல் எ‌தி‌ர்கால‌ம் எ‌ப்படி‌யிரு‌க்கு‌ம்?
சிறு தொழில் தொடங்கலாமா?
குரு வருகையால் பொருளாதாரம் முன்னேறும்!
இ‌ந்‌‌தியா த‌னி‌த்‌த‌ன்மையை இழ‌க்க நே‌ரிடு‌ம்!
ஆன்மிகவாதிகளின் வேஷத்தில் உள்ள போலி சாமியார்கள் பிடிபடுவது தொடருமா?
பரிகாரம் செய்தாலும் பலன் கிடைக்க குரு அருள் வேண்டும் என்று கூறுவது உண்மையா?
புத்தகங்களைப் படித்து ஜோதிடத்தில் நிபுணத்துவம் பெற முடியுமா?
ஆஸி. ஓபனில் பட்டம் வெல்வாரா ஃபெடரர்: ஜோதிடர் கணிப்பு
எதற்குமே லாயக்கில்லாதவர் எனக் கூறுவது போன்ற ஜாதக அமைப்பு உடையவர்கள் உள்ளனரா?
ஒருவருக்கு லக்னம், ராசி ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாக அமைந்தால் என்ன பலன்?
வாழை மரம் குறிப்பிட்ட திசையில் குலை தள்ளினால் ஆகாது எனக் கூறுவது உண்மையா?
ஒரு பெண் ஜாதகத்தில் புதனும், சந்திரனும் லக்னத்தில் இருந்தால் என்ன பலன்?
கிறிஸ்தவர், முஸ்லிம்கள் உங்களிடம் ஜாதகம் பார்க்க வந்தது உண்டா?
இலங்கை அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி யாருக்கு?
இந்தியா-சீனா இடையே போர் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளதா?
ஜோதிடத்தில் என்ன வகையான புண்ணியங்கள் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது?
தீராத நோய் யாரையெல்லாம் தாக்கும்?
தனி மனித ஒழுக்கம் இன்றைய சூழலில் பெரிய சரிவைச் சந்தித்துள்ளதற்கு காரணம் என்ன?
ஜனவரி 15இல் நடக்கும் கங்கண கிரகணத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?
கோபன்ஹேகன் வானிலை மாற்ற மாநாடு வெற்றி பெறுமா?
இந்தியா-இலங்கை ஒருநாள் தொடரில் வெற்றி யாருக்கு?
குரு பெயர்ச்சியால் தங்கம் விலை குறையுமா?
அதிர்ஷ்டகரமான ஜாதக அமைப்புள்ள மனைவி யாருக்கெல்லாம் அமையும்?
இரட்டைக் குழந்தைகள் பிறந்தால் விவாகரத்து ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறதா?
அனுஷம், சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களும், மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களும் அமைதியான சுபாவம் உடையவர்களா?
பெற்றோருக்கு பிள்ளை கொள்ளி வைக்க முடியாத நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது?
ஆங்கிலப் புத்தாண்டு (2010) சந்திர கிரகணத்தில் பிறப்பதால் பாதிப்பு ஏற்படுமா?
நிலவின் மீது நாசா ராக்கெட் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது பற்றி?
சிறிலங்கா முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?
கர்நாடகா, ஆந்திரா வெள்ளப் பெருக்கின் தாக்கம் இவ்வளவு பயங்கரமாக இருக்கும் என ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுமா?
தீபாவளியை எப்போது கொண்டாடலாம்?
தமிழகத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதா?
சிவன் கோயிலில் திருடி விட்டால் அதற்கு என்ன பரிகாரம் செய்யலாம்?
உடலின் மேல் பாம்பு ஊர்ந்து செல்வது போல் கனவு கண்டால் என்ன பலன்?
யாருக்காவது மரணத்தைக் கணித்துக் கொடுத்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டா?
வரும் 2012ஆம் ஆண்டு உலகம் அழியும் எனக் கூறுவதில் உண்மை உள்ளதா?
பிறப்பு, இறப்பு விகிதம் பற்றி ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதா?
கன்னிச் சனியால் பெண்களுக்கு அனுகூலம்
கள்ளக் காதலுக்காக பெற்ற மகனையே தாய் கொன்றது தமிழக மக்களிடைய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது? இது போன்ற நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது?
சாலைப் பயணத்தில் கோயிலை கடக்கும் போது சாமி கும்பிடுவது முறையா?
ஜாதகத்தில் சூரியன், சனி ஒன்றாக இருந்தால் உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுமா?
இறந்தவர்களைக் கனவில் கண்டால் என்ன பலன்?
வரதட்சணை எப்போது துவங்கியது? இதனை ஆதரிக்கலாமா?
ஒருவரின் ஜாதகத்தை வைத்து அவர் எத்தனை பிறவி எடுப்பார் எனக் கூற முடியுமா?
பொய் சொல்லி ஒருவரின் வாழ்க்கையைக் கெடுத்தால் என்ன வகையான பாவம் ஏற்படும்?
கொலைக் குற்றத்திற்கு நிகராகக் கருதப்படும் குற்றங்கள் எவை?
சிலர் உடல் ஊனமுற்றவர்களாக பிறந்தாலும் உலகப்புகழ் பெறுகிறார்களே?
பிள்ளைக்கு தகப்பன் கொள்ளி வைக்கும் நிலை ஏற்படுவது எதனால்?
போரின் போது எதிரிகளைக் கொல்லும் ராணுவ வீரருக்கு தோஷம்/பாவம் ஏற்படுமா?
ஒருவருக்கு ஊனமுற்ற குழந்தை பிறக்கும் என்று ஜோதிடத்தில் கணிக்க முடியுமா?
ஹிட்லர், இடிஅமீன், ராஜபக்ச போன்றவர்களுக்கு என்ன தோஷம் ஏற்படும்?
முன்னோர்களின் உருவப்படங்களை தெய்வப் படங்களுடன் வைத்து வழிபடலாமா?
ஒருவருக்கு தொடர்ந்து கெட்ட சிந்தனைகள் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்?
மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் காலத்தில் கணவர் உயிரிழப்பது ஏன்?
ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அடுத்தடுத்து 3 கிரகணங்கள் வருவதால் பாதிப்பு ஏற்படுமா?
பொ‌ய் சொ‌ல்வத‌ற்கு தூ‌ண்டுவது எது?
ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட தசை, புக்தி நடக்கும் போது கைரேகையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?
மீன லக்னத்திற்கு 8இல் சுக்கிரன், ராகு, சூரியன், புதன் இருந்தால் பாதிப்பு ஏற்படுமா?
லக்னாதிபதி லக்னத்தில் அமர்ந்து உச்ச பலம் பெற்றால் 2 மனைவி யோகம் ஏற்படுமா?
பாதச் சனி காலத்தில் நல்லது நடக்குமா?
கோயிலில் அர்ச்சகருக்கு பணம் கொடுப்பது அவசியமா?
துலாம் ராசியில் சூரியன், புதன் இருப்பது நல்லதா?
செவ்வாய் தோஷம் பற்றி விளக்கியிருந்தீர்கள்? உதயச் செவ்வாய் என்றால் என்ன?
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பலர் ஒரே நேரத்தில் உயிரிழப்பது ஏன்?
ஒருவர் ஜாதகத்தில் 8/9வது வீடுகளில் எந்த கிரகங்கள் இருக்க வேண்டும்?
இந்தாண்டு பருவமழை எப்படி இருக்கும்?
அமாவாசை, பவுர்ணமியில் பிறந்தவர்கள் அதே திதியில் பிறந்தவர்களை மணக்கலாமா?
பூமியின் மீது வெள்ளி/செவ்வாய் மோதும் நிகழ்வு சாத்தியமா?
இலங்கை படுகொலை பற்றி ஜோதிட ரீதியாக ஏன் யாரும் முன்கூட்டியே அறிவிக்கவில்லை?
புலிகள் தலைவர் பிரபாகரனின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?
பல்லி விழும் பலன் உண்மையென்றால், அதற்கு அவ்வளவு சக்தி வந்தது எப்படி?
புதிய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை எப்படி?
ஈழப் பிரச்சனையில் இனி வரும் நிலவரங்கள் எப்படி இருக்கும்?
காங்கிரஸ் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சி அமைத்துள்ளது? இது எப்படி சாத்தியமானது?
இலங்கைப் பிரச்சனை தொடர்பாக நீங்கள் கூறிய கணிப்புகள் நடக்கவில்லையே?
மக்களவைத் தேர்தல் கணிப்புகள் தவறாகிப் போனது ஏன்?
இலங்கையில் போர் குறையும் எனக் கூறியிருந்தீர்கள். நேர்மாறாக நடந்து வருகிறதே?
ஐந்தாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
ஜாதகம் இல்லாதவர்களுக்கு எப்படி பலன்களைக் கணிப்பீர்கள்?
அடுத்த பிரதமர் யார்?- ஜோதிடர் கணிப்பு
மூன்றாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
குரு 7இல் நீச்சமடைந்தால் திருமணம் தள்ளிப் போகுமா?
ஒரே கட்டமாக நடக்கும் தமிழக தேர்தலின் முடிவு எப்படி இருக்கும்?
மக்களவை முதற்கட்ட தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
மக்களவைத் தேர்தலுக்குப் பின்னர் மத்தியில் எப்படிப்பட்ட அரசு அமையும்?
தேர்தலுக்கு பின் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலை என்ன?
தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் துவங்க உள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
அ.தி.மு.க.வில் வேட்பாளர்கள் மாற்றப்படுவது ஏன்? மக்களிடம் இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?
ஐ.பி.எல் இருபது-20 போட்டிகளில் அசம்பாவிதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதா?
தமிழ்ப் புத்தாண்டிற்கு ‘விரோதி’ எனப் பெயரிட்டது ஏன்?
எல்.கே.அத்வானிக்கு பிரதமராகும் வாய்ப்பு உள்ளதா?
மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பின் பொருளாதாரம் முன்னேறுமா?
ஒரிஸா, சட்டீஸ்கர், உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
ஆந்திராவில் முதற்கட்ட தேர்தல் யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்?
கேரளாவில் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
பா.ம.க தற்போது அ.தி.மு.க கூட்டணிக்கு மாறி உள்ளது? தேர்தலில் இதன்தாக்கம் எப்படிஇருக்கும்?
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்?
தேர்தலுக்குப் பின் காங்கிரஸ் பலவீனமடையும்
பாகிஸ்தானில் மீண்டும் ராணுவ ஆட்சி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதா?
தேர்தல் கூட்டணி என்று வரும் போது கொள்கைகளுக்கு மதிப்பு அளிக்காத நிலை ஏன்?
மனிதனின் உறுதிப்பாட்டை மனதின் ஆசை வென்று விடுகிறதே? இது ஏன்?
தந்தையால் மகள் சீரழிக்கப்படும் நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது?
ஒருவருக்கு எந்த தசா புக்தி நடக்கிறது என்பதை எப்படிக் கணிப்பீர்கள்?
இந்தியா-நியூஸீலாந்து கிரிக்கெட் தொடர்: வெற்றி யாருக்கு?
தங்கம் விலை குறையும் என்று கூறியிருந்த நிலையில், அது தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறதே?
ஓரினச் சேர்க்கையால் அவதிப்பட்டு வருகிறேன்? இதிலிருந்த மீள முடியுமா?
7ல் சனி இருந்தால் மண வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்காது என்று கூறப்படுகிறதே?
இலங்கை தமிழர்களுக்காக தீக்குளிப்பது? இந்த மனப்போக்கிற்கு காரணம் என்ன?
முஸ்லிம் நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா எதிரியல்ல என ஒபாமா கூறியிருப்பது பற்றி?
ஈழ மக்களுக்கு ஆதரவாக இந்தியா குரல் கொடுக்காதது ஏன்?
அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தால் ஆட்சி கவிழும் என்றீர்கள்? ஆனால் கவிழவில்லை?
இந்தியா-இலங்கை ஒருநாள் தொடர்: வெற்றி யாருக்கு?
எனது கனவில் ஏராளமான கருநாகப் பாம்புகள் தோன்றின. இந்தக் கனவுக்கு என்ன பொருள்?
ஆசிய பங்குச் சந்தைகள் 2009ஆம் ஆண்டில் கடும் சரிவை சந்திக்கும் என கூறப்படுவது பற்றி?
பிரபாகரனுக்கு கண்டம் ஏதும் இல்லை!
லக்னத்திற்கு 2ம் இடத்தில் நான்கு கிரகங்கள் உள்ளன? எனது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?
இலங்கையில் வெற்றி யாருக்கு?
இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே போர் மூளுமா?
ராகுல் திராவிட் எப்போது ஓய்வு பெறுவார்?
கச்சா எண்ணெய் விலை மேலும் குறையுமா அல்லது உயருமா?
திருமங்கலம் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு வெற்றி?
ஒரு பெண் உலக அழகி பட்டத்தை வெல்வார் என்று ஜாதகத்தை வைத்துக் கூற முடியுமா?
உலக செஸ் சாம்பியன் விஸ்வநாதன் ஆனந்தின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?
இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரை இந்தியா வெல்லும்- ஜோதிடர் கணிப்பு
மாலேகான் தாக்குதலில் “ஹிந்து தீவிரவாதம்” என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுவது பற்றி?
பின் லேடனை ஒழிப்பாரா பராக் ஒபாமா?
பயங்கரவாத சம்பவங்களை முன்கூட்டியே துல்லியமாக கூற முடியுமா?
‌வி‌ந்து தான‌ம் : பூ‌ர்வ ஜெ‌ன்ம தொட‌ர்பு - ஜோ‌திட‌‌ர்!
திருநள்ளாறு கோயில் சீரமைப்பிற்கு ரூ.146 கோடி ஒதுக்கீடு பலனளிக்குமா?
அயலுறவு அமைச்சர் பதவி ஹிலாரிக்கு கிடைக்குமா?
ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவாரா?
அஷ்டமச் சனி நடக்கும் போது திருமணம் செய்யலாமா?
இந்தியா-இங்கி. ஒருநாள் தொடர்: சாம்பியன் யார்?
சத்தீஷ்கர், டெல்லி, ம.பி., ஜம்மு, ராஜஸ்தான் தேர்தல்: வெற்றி யாருக்கு?
கம்ப்யூட்டரில் கணிக்கப்பட்ட ஜாதகத்தை பயன்படுத்துவது ஏற்றதா?
பராக் ஒபாமா உயிருக்கு ஆபத்து: ஜோதிடர் கணிப்பு!
இந்திய-ஆஸி. தொடர்: ஜோதிடர் கணிப்பு நடந்தது!
ச‌னியா‌ல் ந‌‌ன்மை ‌‌கிடையாது - ஜோ‌தி‌ட‌ர்!
‌விநாயகரு‌க்கு வா‌ஸ்து இ‌ல்லை - ஜோ‌திட‌‌ர்!
ஆஸி. தொடரை இந்தியா கைப்பற்றுமா?
‌புது வாகனம் வாங்கும் போதும், எண் பதிவின் போதும் செய்ய வேண்டியது என்ன?
தொடர் குண்டு வெடிப்புகள்!
இந்தியா அனுப்ப உள்ள சந்திராயன் வெற்றி பெறுமா?
பீஜிங் ஒலிம்பிக்கிற்கு பின்னர் சீனாவின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும்?
புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமி பதவி விலகியது பற்றி உங்கள் கருத்து?
மின்பற்றாக்குறை ஏ‌ற்ப‌டுவத‌ற்கான காரண‌ம் எ‌ன்ன?
பா.ம.க. என்ன செய்யும்?
சரவணா ஸ்டோர்ஸ் தீ விபத்து ஏற்பட்டது எதனா‌ல்?
நடிகர் சிரஞ்சீவி புதிய அரசியல் கட்சி துவக்கியுள்ளார்? அவர் ஆட்சியைப் பிடிக்க வாய்ப்புகள் உண்டா?
மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சராகும் வாய்ப்பு உண்டா?
நளினிக்கு விடுதலைக் கிட்டுமா?
ராசிக்கும் ரத்த வகைக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் உண்டா?
திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்லும்போது கோயிலிற்குள் சென்று இறைவனை தரிசிக்காமலே வரலாமா?
காணாமல் போவது பற்றி கூறுங்கள்?
தமிழகத்திற்கு நிலநடுக்க அபாயம் உண்டு- ஜோதிடம்!
ஆ‌விக‌ள் எ‌ன்பது உ‌ண்டா?
நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பா.ஜ.க.வும் அ.தி.மு.க.வும் கூட்டணி சேருமா?
எந்தெந்த படிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கும்?
டாடா சுமோ வாகனம் அதிகமான விபத்துகளை சந்திக்க காரணம்?
திருமணத்திற்கு ஜாதகப் பொருத்தம் பார்ப்பது தேவையானதா?
கர்நாடகத்தில் திருமணத்திற்கு சென்ற உறவினர்கள் சென்ற லாரி விபத்துக்குள்ளாகி 40 பேர் பலியானது?
அக்னி நட்சத்திரம் எப்படி இருக்கும்?
உலக அளவில் உணவுத் தட்டுப்பாடு, விலைவாசி ஏற்றத்திற்குக் காரணம்?
ஜாதி, மத கலவரம் ஏன் நடக்கிறது?
கட்சிகள் நடத்தும் போராட்டங்களுக்கான காரணம் என்ன?
சிவப்பாக இருக்கும் பெண்களுக்கு கருப்பாக இருக்கும் ஆண்களை பிடிக்குமா?
கர்நாடகத் தேர்தல்: வெற்றி யாருக்கு?
இந்தியா வல்லரசாகுமா?
நளினியை பிரியங்கா சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா?
கோயில்க‌ள் கிழக்கைப் பார்த்தபடி இருக்கும். சில இடங்களில் மாறுபட காரணம்?
அகால மரணம் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டதா?
பீஜிங் ஒலிம்பிக் நன்றாக நடக்குமா?
ஒகேனக்கல் பிரச்சனை எப்படிப் போகும்?
தென் மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழை?
காவல்துறையிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் களவாடல் பற்றி?
ராசி பலன் கூறும்போது ஒவ்வொரு ராசிக்காரருக்கும் அடை மொழி கூறுவது எல்லோருக்கும் பொருந்துமா?
துளசி இலையை சாப்பிட்டால் தாம்பத்தியம் பாதிக்கும் என்பது?
ஒரே நாளில் இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இது எதனால்?
பெரிய நோய் வந்திருப்பதாக அச்சப்படுவதன் காரணம்?
தமிழ் சினிமாவின் போக்கு எப்படி இருக்கும்?
சந்திராஷ்டமம் என்றால் என்ன?
தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்கிறதே?
பொய் சொல்வதற்கு தூண்டுவது எது?
வா‌ழ்‌க்கை‌த் துணை‌ப் ‌பி‌ரி‌ந்து செ‌ல்வத‌ற்கான காரண‌ம்?
கூட்டுக் குடும்பம் உடைந்ததற்கு காரணம்? சமூகமா... கிரகங்களா?
எண் ஜோதிடப்படி பெயரை மா‌ற்‌றி வை‌த்து‌‌க் கொ‌ள்வதா‌‌ல் மா‌ற்ற‌ம் ‌நிகழுமா?
சிசேரியன் நேரம் காலம், பார்த்து செய்வது?
பெண்களுக்கு ‌சிற‌ந்தது ஜனன ஜாதகமா அல்லது ருதுவான ஜாதகமா?
மரணத்தை கணிக்க இயலுமா?
காஷ்மீர் பிரச்சினைக்கு சுமூக தீர்வுக்கு வாய்ப்புண்டா?
மோடி நிச்சயம் ஜெயிப்பார் என்று எப்படி உறுதியாக கூறினீர்கள்?
தவறான ஜாதகம் என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் யார்?
அமெ‌ரி‌க்கா‌வி‌ன் போ‌க்‌கி‌ல் மா‌ற்ற‌ம் ஏ‌ற்படுமா?
குருப்பெயர்ச்சிக்கும், சனிப்பெயர்ச்சிக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் ஏன்?
விதியை மதியால் வெல்லலாமா?
சேது சமுத்திரத் திட்டம் நிறைவேறுமா?
வடகிழக்குப்பருவ மழை எந்த அளவிற்கு பெய்யும்?
சனிப் பெயர்ச்சி, குரு பெயர்ச்சி பலன் முரண்பாடா?
நரே‌ந்‌திர மோடி வெ‌ற்‌றி உறு‌தி எ‌ன்ப‌தி‌ல் மா‌ற்ற‌ம் உ‌ள்ளதா?